ἐπιρρώννυσθε

ἐπιρρώννυσθε
ἐπιρρώννυμι
add strength to
pres imperat mp 2nd pl
ἐπιρρώννυμι
add strength to
pres ind mp 2nd pl
ἐπιρρώννυμι
add strength to
pres imperat pass 2nd pl
ἐπιρρώννυμι
add strength to
pres ind pass 2nd pl
ἐπιρρώννυμι
add strength to
imperf ind mp 2nd pl (homeric ionic)
ἐπιρρώννυμι
add strength to
imperf ind pass 2nd pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”